Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu adminakademia.pl

 


&1 INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego adminakademia.pl prowadzonego przez Jarosława Karcewicza zarządzającego firmą AdminAkademia Jarosław Karcewicz, z siedzibą w Stanicy przy ul. Cystersów 1, 44-145 Stanica, posiadającą numer NIP: 6312186667 ; REGON: 383952784, e-mail: kontakt@adminakademia.pl, telefon: +48 459 241 380
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  a) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w serwisie adminakademia.pl;
  b) Konsument – Klient jako osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  c) Polityka prywatności – oznacza dokument Właściciela traktujący o prawach i obowiązkach Klientów oraz o procesach zachodzących w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów przez Właściciela oraz o wykorzystywaniu plików „cookies”. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://adminakademia.pl/polityka-prywatnosci/;
  d) Produkt – produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w serwisie adminakademia.pl;
  e) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://adminakademia.pl/regulamin-zakupow/;
  f) Rękojmia – odpowiedzialność Właściciela wobec Klienta nie będącego jedocześnie Konsumentem, z tytułu wady fizycznej lub prawnej Produktu wyrażona w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
  g) Rękojmia konsumencka – odpowiedzialność Właściciela wobec Konsumenta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży wyrażona w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  h) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  i) Właściciel – Jarosław Karcewicz zarządzający firmą AdminAkademia Jarosław Karcewicz, z siedzibą w Stanicy przy ul. Cystersów 1, 44-145 Stanica, posiadającą numer NIP: 6312186667 ; REGON: 383952784, e-mail: kontakt@adminakademia.pl, telefon: +48 459 241 380;
  j) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.
 3. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Sklepu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.
 4. Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i podane są w wartościach brutto (tj. wraz z podatkiem VAT).

&2 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego na kursy w serwisie adminakademia.pl, bądź poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@adminakademia.pl
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych i adresu e-mail, oraz może nieobowiązkowo podać numeru telefonu.
 4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
 5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  a) głównych cechach Produktu,
  b) łącznej cenie za Produkt(y) wraz z podatkami, a także innych kosztów,
  c) możliwości odstąpienia od umowy.
 6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij zamówienie” lub równoważnego.
 7. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 8. O przyjęciu Zamówienia do realizacji przez Właściciela, Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu oraz przesłanie faktury proforma z ofertą dot. złożonego Zamówienia.
 9. Umowa sprzedaży i realizacja Zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności.
 10. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 11. Klient w toku procesu Zamówienia musi dokonać rejestracji konta w platformie e-learningowej moodle.adminakademia.pl. Rejestracja jest niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów elektronicznych.
 12. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać/utworzyć unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
 13. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

&3 CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w serwisie adminakademia.pl, wprowadzania nowych Produktów do serwisu adminakademia.pl, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach serwisu adminakademia.pl, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza serwisem adminakademia.pl. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 2. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłane drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
  a) przelew bankowy
  b) szybka płatność internetowa z wykorzystaniem systemu PayU lub Przelewy24
 4. Szybkie płatności internetowe są obsługiwane przez spółki
  a) spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, KRS 0000274399
  b) spółka PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 779-23-69-887, REGON 301345068, KRS 0000347935
 5. Zamówienia na Produkty elektroniczne realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e‑mail. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 48 godzin od chwili otrzymania płatności.
 6. Właściciel w sytuacji stosowania obniżek cen zobowiązuje się wskazywać obok obniżonej ceny danego Produktu także jego najniższą cenę obowiązującą w okresie ostatnich 30 dni przed dniem wprowadzenia obniżki.

&4. UPRAWNIENIA KLIENTA

 1. Klientowi przysługuje prawo do:
  a) bezterminowego dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach zakupionych w ramach serwisu adminakademia.pl indywidualnie, na własne konto;
  b) dostępu do przewidzianych programem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i uczestniczenia w procesie edukacyjnym;
  c) otrzymania certyfikatu ukończenia po pozytywnym ukończeniu realizowanego szkolenia oraz spełnieniu określonych dla kursu warunków formalnych;
  d) uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Klientów serwisu adminakademia.pl;
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach na platformie moodle.adminakademia.pl stanowią wyłączną własność intelektualną Właściciela bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 3. Klient zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnianych w ramach platformy e-learningowej materiałów szkoleniowych) wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Właściciela lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
 4. Klient posiadający opłacone szkolenie może drukować, pobierać i zapisywać wyłącznie dodatkowe materiały szkoleniowe z platformy moodle.adminakademia.pl do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania. Klient nie jest też uprawniony do pobierania i zapisywania lekcji wideo.
 5. W przypadku chęci wykorzystania poza platformą moodle.adminakademia.pl materiałów, do których Właściciel posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Właściciela.
 6. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Właściciel oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Klienta odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia

&5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.
 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.
 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

&6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELA

 1. Właściciel ma obowiązek rzetelnego dostarczenia Produktu opisanego w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Klienta.
 2. Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do platformy adminakademia.pl/moodle.adminakademia.pl w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
 3. Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Klienta bądź dostępu do wybranych Produktów w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Klienta jest zagrożone – na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Klienta.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Klienta, włącznie z usunięciem Konta Klienta, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Klienta lub próby działania na szkodę Właściciela gdy ten:
  a) wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem;
  b) używa lub usiłuje używać Platformy e-learningowej moodle.adminakademia.pl w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem;
  c) narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy e-learningowej moodle.adminakademia.pl w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Właściciela.
  W takim wypadku Właściciel jest uprawniony do wezwania Klienta do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Klienta do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Klienta w terminie 3 dni, Właściciel ma prawo usunąć Konto Klienta ze skutkiem natychmiastowym.
 5. W skutek usunięcia Konta Klienta z Platformy moodle.adminakademia.pl przez Właściciela Klienta traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie moodle.adminakademia.pl.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Właściciela, za które Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Platformy w ramach korzystania z Usług przez Klienta.

&7 WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Właściciel świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych .
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży nie jest konieczne posiadanie konta w serwisie adminakademia.pl.
 3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności serwisu adminakademia.pl następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w serwisie adminakademia.pl następuje odpłatnie.
 4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Sklepu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:
  a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w serwisie adminakademia.pl),
  b) przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
  c) włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  d) dostęp do Internetu,
  e) zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
  f) możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).
 5. Serwis adminakademia.pl oraz platfora e-learningowej moodle adminakademia.pl wykorzystują pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 6. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu adminakademia.pl oraz platformy e-learningowej moodle adminakademia.pl, wysyłając wiadomość e‑mail pod adres kontakt@adminakademia.pl lub listownie na adres Właściciela.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

&8 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji Umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do produktów elektronicznych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://adminakademia.pl/polityka-prywatnosci

&9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w serwisie adminakademia.pl chronione są prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 3. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez serwis adminakademia.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

 

Data aktualizacji regulaminu: 03.08.2023r.